ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ: 6ΨΗ4ΩΛΤ-ΦΣΚ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/11/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  11168 - 13/05/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Μπακανδρίτσος Κ.                                Καπουκίνης Παναγιώτης        

                                                        Τζανακάκη Μαρία                                 Δουμάνη Μαρία                               

                                                        Καλλής Χρήστος

                                                        Λουκάς Ανδρέας

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 3ο : Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (εναρμόνιση με τον Ν.4849/2021)

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών, μας απέστειλε την με αριθμ. Πρωτ. 11171/13-5-2022 εισήγησή του η οποία έχει ως εξής:

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc