ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            ΑΔΑ: Ψ7ΚΑΩΛΤ-ΡΩΙ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/13/2023

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  9159 - 21/04/2023  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Καπουκίνης Παναγιώτης                        Δουμάνη Μαρία            

                                                          Καλλής Χρήστος                                       Μπονόβας Ιωάννης  

                                                          Δάρρα Παγώνα                                         Μπακανδρίτσος Κων/νος

 

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)