ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΑΔΑ: ΨΚΞΘΩΛΤ-ΤΣ7
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/14/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την  11168 - 13/05/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Μπακανδρίτσος Κ.                                Καπουκίνης Παναγιώτης        

                                                        Τζανακάκη Μαρία                                 Δουμάνη Μαρία                               

                                                        Καλλής Χρήστος

                                                        Λουκάς Ανδρέας

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 6ο : Επί αιτήσεως Κας Κουκουβέτσου για χορήγηση θέσης στάθμευσης

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Κα Κουκουβέτσου Άννα, κάτοικος Αταλάντης, με την αρίθμ. 7781/7-4-2022 αίτησή της, ζητάει την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, έμπροσθεν του καταστήματός της που βρίσκεται επί της Οδού Αίαντος Λοκρού 6, της Κοινότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc