ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 17/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 5828
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 6/71/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , την 2/3/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και την με αρ. 4/29/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΜΑ3ΩΛΤ-ΦΚΟ περί της Τροποποίησης του  Ενιαίου Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Λοκρών ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 9/101/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ως εξής:

Στο άρθ. 17 του ενιαίου κανονισμού ύδρευσης  «Τέλη ύδρευσης» προτείνεται να προστεθούν οι παράγραφοι:

α) «Αν η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Λοκρών αδυνατεί να διαθέσει για μια νέα παροχέτευση τα υλικά που απαιτούνται και συμπεριλαμβάνονται μέσα στην δαπάνη παροχέτευσης, θα αφαιρείται το ποσό της δαπάνης του κάθε υλικού και ο ενδιαφερόμενος να το προμηθεύεται από το εμπόριο.

β) «Δίνεται η δυνατότητα στους μεγάλους πελάτες κατανάλωσης νερού, με ετήσιες χρεώσεις άνω των 5.000,00€, για το σύνολο των παροχών τους, να εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, με την υποχρέωση του καταναλωτή να προσκομίζει στην υπηρεσία ύδρευσης κάθε μήνα τις ενδείξεις κατανάλωσης νερού. Ο έλεγχος των ενδείξεων  από την υπηρεσία θα γίνεται κανονικά κάθε τετράμηνο, όταν γίνεται η καταμέτρηση των υδρομετρητών από την υπηρεσία ύδρευσης».

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ