ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 17/3/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 5825

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 8/80/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. 4/32/2022 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΝΔΤΩΛΤ-ΚΕ1 περί έγκρισης απολογισμού χρήσεων 2001-2021 του με αρ. 4 γραφείο του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των οδών Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου 3 στην Αθήνα,  Κληροδοτήματος Στέλλας Μπιτσάκου ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,00

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,00

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,00

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

0,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν

0,00

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ