ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         4/9/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 21 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. ύστερα από την  10152 - 16/04/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ (7) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές              Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                                Σωτήρχου Νικόλαος                                   

                                                                Καλλής Χρήστος

                                                                Κυριάκου Ελένη

                                                                Δουμάνη Μαρία  

                                                                Μπακανδρίτσος Κ.                                                                

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & κατασκευή πρόχειρου στέγαστρου

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Ο Κος Χατζηανδρέου Χρίστος με αίτησή του, ζητάει να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος ΠΕΝΗΝΤΑ (50) τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματός του, στην Κοινότητα Προσκυνά του Δήμου Λοκρών προκειμένου να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ένα πρόχειρο μη μόνιμο στέγαστρο άνωθεν αυτών για την σκίασή τους. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Προσκυνά με το υπ. αριθμ. πρωτ 10036/15-4-2021 έγγραφό του παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την τοποθέτηση.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση σε μορφή .doc