ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                        Αταλάντη, 01.06.2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ΑΠ: 12214
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 35200-Αταλάντη
Τηλ: 2233-22374
Fax: 22330-22606
Email: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 471/2023

 

                                                                                                                                                                        Ο Δήμαρχος Λοκρών

Αφού έλαβε υπόψη
  • Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει,
  • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011,
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λοκρών έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του ν. 4051/2012,
  • Την αριθ. 82/2019/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
  • Την 1317/26693/30.11.2022 απόφαση Δημάρχου Λοκρών με ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΛΤ-Μ5Τ περί ορισμού
     Αντιδημάρχων του Δήμου Λοκρών, με θητεία από 01.12.2022 μέχρι 31.12.2023
  • Την Α1784/29.09.2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράταση κήρυξης σε
     κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δ.Ε. Δαφνουσίων & Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών,
  • Την Α1785/29.09.2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράταση κήρυξης σε
     κατάσταση έκτακτης ανάγκης Δ.Ε. Αταλάντης & Δ.Ε. Μαλεσίνας – Θεολόγου του Δήμου Λοκρών,
  • Την 85/2023 απόφαση του Δημάρχου Λοκρών με ΑΔΑ: ΨΠΝ8ΩΛΤ-Ζ7Π, περί ορισμού Αντιδημάρχου και
     Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου του Δήμου Λοκρών


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Α. Κάνει αποδεκτή την 12213/1-6-2023 αίτηση παραίτησης για προσωπικούς λόγους του Αντιδημάρχου
  Καλλή Χρήστου της Δ.Ε. Μαλεσίνας και ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Λοκρών με αντιμισθία το Δημοτικό
  Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κ. Νικόλαο Σωτήρχου, με θητεία από 01.06.2023 μέχρι 31.12.2023, εντός της
  τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του (σε τροποποίηση
  της 1317/26693/30.11.2022 απόφασης Δημάρχου Λοκρών με ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΛΤ-Μ5Τ), όπως παρακάτω:
  α. Καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Ηλεκτροφωτισμού
  • Απασχόλησης
  • Αδειοδότησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
  • Υγειονομικών παραβάσεων
  • Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
  • Πολιτικής Προστασίας
  • Ζώων συντροφιάς και αδέσποτων
  β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 στη Δημοτική
  Ενότητα Μαλεσίνας.

  Β. Η Αντιδήμαρχος, της πλειοψηφίας την κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου στην οποία έχουν μεταβιβαστεί
  καθ’ ύλη οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας
  από 01.06.23 μέχρι 31.12.2023 θα είναι άμισθη Αντιδήμαρχος.
  Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
  προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή
  με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
  Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
  Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω, να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον εφημερίδα της
  Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον
  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                                              ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.pdf)