ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         5/12/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  11885 - 11/05/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΠΑΡΟΝΤΑ               ΜΕΛΗ          ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές                      Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                                        Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                                        Καλλής Χρήστος

                                                                        Κυριάκου Ελένη

                                                                        Δουμάνη Μαρία                                                                                                                           

                                                                        Μπακανδρίτσος Κ.         

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Atlas Tapes

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η εταιρία “ATLAS TAPES” με την από 5/5/2021 επιστολή της, γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, προτίθεται να καλύψει με δωρεά μέρος της προμήθειας και κατασκευής μνημείου στην Αταλάντη που θα αφορά τον οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης Αγγελή Γάτσο ο οποίος μετά την επανάσταση εγκαταστάθηκε και πέθανε στην Αταλάντη. Θα τοποθετηθεί σε τριγωνικό χώρο στον περίβολο της εκκλησίας της Παναγίας στην Αταλάντη (παλιό κοιμητήριο Μακεδόνων), ο οποίος θα στρωθεί με καφέ κυβόλιθους.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Αταλάντης με την υπ αρίθμ. 6/11/2021 απόφαση του, παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την αποδοχή της δωρεάς».

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά

Η E.Π.Ζ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής και την σχετική νομοθεσία               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την δωρεά της εταιρίας ATLAS TAPES.   

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 5/12/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζεκεντές                                       Ντέλιος Κων/νος

                                                                                      Σωτήρχου Νικόλαος

                                                                                      Καλλής Χρήστος

                                                                                      Κυριάκου Ελένη

                                                                                      Δουμάνη Μαρία           

                                                                                      Μπακανδρίτσος Κ.                 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές