ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         5/13/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  11885 - 11/05/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές            Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                             Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                             Καλλής Χρήστος

                                                             Κυριάκου Ελένη

                                                             Δουμάνη Μαρία                                                               

                                                             Μπακανδρίτσος Κ.         

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Επί αιτήσεως Νιαβή Μαρίας για παραχώρηση δρόμου

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Κα Νιαβή Μαρία με αίτησή της μας έκανε γνωστή την πρόθεσή της να παραχωρήσει ιδιωτικό δρόμο στον Δήμο σε κοινή χρήση.

Ο Εν λόγω δρόμος αποτυπώνεται στο από 28-12-1993 Τοπογραφικό Διάγραμμα του μηχανικού Κου Συκαρά Ιωάννη, καθώς επίσης και στο από το Δεκέμβριο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Κου Κακαμπάκου Γεώργιου.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Αρκίτσας με την υπ αρίθμ. 7/2021 απόφαση του, μας γνωστοποιεί ότι όλοι οι όμοροι ιδιοκτήτες συμφωνούν στην παραχώρηση του δρόμου για κοινή χρήση και προτείνει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου ώστε ο ο δρόμος να περιέλθει στην κυριότητά του και να καταχωρηθεί ως Δημοτική Οδός σε κοινή χρήση».

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά

Η E.Π.Ζ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής και την σχετική νομοθεσία                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ιδιωτικός δρόμος που παραχωρείται από την Κα Νιαβή Μαρία, να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου και να καταχωρηθεί ως Δημοτική Οδός σε κοινή χρήση. 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 5/13/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζεκεντές                                             Ντέλιος Κων/νος

                                                                                            Σωτήρχου Νικόλαος

                                                                                            Καλλής Χρήστος

                                                                                            Κυριάκου Ελένη

                                                                                            Δουμάνη Μαρία           

                                                                                            Μπακανδρίτσος Κ.                 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε. Π. Ζ.  ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές