ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΔΑ: ΨΜΝΜΩΛΤ-215
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         5/20/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. ύστερα από την  14769 - 24/06/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Τέσσερα (4) σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Τζανακάκη Μαρία                               Δουμάνη Μαρία  

                                                          Καλλής Χρήστος                                  Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                           Λουκάς Ανδρέας                                Καπουκίνης Παναγ                                          

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 5ο : Αναγνώριση Δημοτικής Οδού στην Κοινότητα Μαλεσίνας

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)