ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΔΑ: 9ΟΖ8ΩΛΤ-4Β9
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         6/22/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 18 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  16096 - 14/07/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Πέντε (5) σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Τζανακάκη Μαρία                                    Δουμάνη Μαρία  

                                                              Καλλής Χρήστος                                      Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                              Λουκάς Ανδρέας                                    

                                                              Καπουκίνης Παναγ                                                                                 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 2ο : Τροποποίηση κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λοκρών

 

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το τμήμα τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών μας έστειλε την υπ αρίθμ. 16174/14-7-2022 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: «Ο Δήμος Λοκρών με την υπ΄αρίθμ. 18/214/2015 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου ψήφισε κανονισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc