ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:  ΨΗΘΝΩΛΤ-ΑΥΙ    
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         6/23/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 18 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  16096 - 14/07/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών Πέντε (5) σε σύνολο Επτά (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΠΑΡΟΝΤΑ                    ΜΕΛΗ                             ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Τζανακάκη Μαρία                                    Δουμάνη Μαρία  

                                                              Καλλής Χρήστος                                      Μπακανδρίτσος Κ.   

                                                              Λουκάς Ανδρέας                                    

                                                             Καπουκίνης Παναγ                                                                                 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 3ο : Επί αιτήσεως Παπαγεωργίου Ιωάννας για διαπλάτυνση πεζοδρομίου στην Κοινότητα Μαρτίνου

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Κα Παπαγεωργίου Ιωάννα με την από 24-5-2022 αίτησή της ζητά την αύξηση του πλάτους του πεζοδρομίου που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματός της στην πλατεία 29ης Ιανουαρίου,  στην Κοινότητα Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών, κατά ΔΥΟ (2) μέτρα.

Το συμβούλιο της Κοινότητας Μαρτίνου, με την αρίθμ. 8/2022 απόφασή του την οποία μας κοινοποίησε, παρέχει την σύμφωνη γνώμη για την επέκταση του πεζοδρομίου κατά  (2) μέτρα από το υπάρχων πεζοδρόμιο.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc