ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: ΩΝΗΑΩΛΤ-ΠΞΩ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         7/15/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  15935 - 6/07/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5)  σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΑΡΟΝΤΑ                      ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές       Σωτήρχου Νικόλαος                              Ντέλιος Κων/νος      

                                                          Καλλής Χρήστος                                    Μπακανδρίτσος Κων/νος    

                                                          Καπουκίνης Παναγιώτης                     Κυριάκου Ελένη  

                                                          Δουμάνη Μαρία                                                               

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Δημιουργία θέσεων πράσινων σημείων Δήμου Λοκρών

 Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λοκρών έχοντας υπόψη :

  • την υπ’ αριθμ 21/217/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΨΤΔΩΛΤ-2ΧΖ) με την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του Δήμου στην πρόσκληση χρηματοδότησης του ανωτέρω σχετικού µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ»
  • Το άρθρο 44Α του Ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016 που αφορά στην τήρηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης των Γωνιών ανακύκλωσης και το οποίο περιλαμβάνει:
  • Οι Γωνίες Ανακύκλωσης θα αποτελούν ελεύθερους μονίμως προσβάσιμους χώρους από τους πολίτες, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές. Η εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναφερόμενο Νόμο.
  • Η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθεί εντός οριοθετημένων κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης ή εν τοις πράγμα σι κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, ο χώρος που θα καταλαμβάνουν δεν θα ξεπερνά το 15% της συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου θα υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα υπάρξει έγκριση του δασαρχείου.
  • Στην περίπτωση εγκατάστασης σε κοινωφελή, δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, θα πραγματοποιηθεί σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής.
  • Σε κάθε περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί καμία κοπή δέντρων προκειμένου να εγκατασταθεί γωνία ανακύκλωσης.
  • Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης θα ληφθεί μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.
  • Οι γωνίες ανακύκλωσης θα γειτνιάζουν με το δρόμο που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.
  • Ο Δήμος θα προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις.

           απέστειλε έγγραφο σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Λοκρών προτείνοντας κάποια συγκεκριμένα σημεία για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης, ζητώντας τους την σύμφωνη γνώμη,  καθώς οι θέσεις αυτές τηρούν τις ως άνω προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44Α του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc