ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΔΑ: ΨΩΣΦΩΛΤ-ΩΘΛ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         7/16/2021

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  15935 - 6/07/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5) σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΠΑΡΟΝΤΑ                              ΜΕΛΗ                                         ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές               Σωτήρχου Νικόλαος                                                              Κυριάκου Ελένη  

                                                                 Καλλής Χρήστος                                                                       Μπακανδρίτσος Κων/νος

                                                         Καπουκίνης Παναγιώτης (Αναπλ/κό Μέλος)                  Ντέλιος Κων/νος

                                                                 Δουμάνη Μαρία                                                               

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Περί παραχώρησης δημοτικού κτηρίου στην ΚΟΙΝΣΕΠ Μαρτίνου

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η ΚΟΙΝΣΕΠ Μαρτίνου με την υπ’αρίθμ. 14312/10-6-2021 αίτησή της, ζητάει την δωρεάν παραχώρηση του λυόμενου κτηρίου που βρίσκεται επί της οδού Μαυροκορδάτου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως εκθετήριο τοπικών προϊόντων του συνεταιρισμού.

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc