ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 16/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 16839
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την  22/229/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και την 7/73/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 6Ε7ΠΩΛΤ-3Ρ4:

Εγκρίνει την διαγραφή των βεβαιωμένων μηνιαίων μισθωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λοκρών, ανά περίοδο και επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις ήτοι σε ποσοστό 100% ή 40%, για το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 30/6/2021, ανάλογα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επαγγελματικών μισθώσεων σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ