ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                        Αταλάντη, 11-06-2024

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ:11055

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 782 / 2024

Ο Δήμαρχος Λοκρών

                Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/08-06-2006).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Το αριθ. Δ1Β/Γ.Π. οικ. 31291/07-06-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπ. Υγείας (ΑΔΑ: ΨΤΗΓ465ΦΥΟ-ΗΚΝ).
  4. Το αριθ. 34666/03-06-2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6).
  5. Το υπ’ αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058 (ΑΔΑ: ΨΦΗΗ46ΜΤΛ6-ΙΞΦ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα».
  6. Το γεγονός ότι το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό του χώρου των λαϊκών αγορών την Τετάρτη 12-06-2024, την Πέμπτη 13-06-2024 και την Παρασκευή 14-06-2024 στις Κοινότητες Μαρτίνου, Μαλεσίνας και Αταλάντης αντίστοιχα όπου αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα.
  7. Την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τη θερμική καταπόνηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι λαϊκές αγορές στις Κοινότητες Μαρτίνου, Μαλεσίνας και Αταλάντης θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 12-06-2024, την Πέμπτη 13-06-2024 και την Παρασκευή 14-06-2024, αντίστοιχα, έως τις 12:00, προκειμένου να προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και έμποροι και το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των χώρων αυτών δεδομένης της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ