ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    ΑΔΑ:ΩΖΤΩΩΛΤ-6Ε0
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         8/18/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 16 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  21602 - 16/09/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc