ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            ΑΔΑ: ΨΦΙ6ΩΛΤ-ΦΥΤ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         8/19/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 16 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  21602 - 16/09/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΜΕΛΗ                              ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές             Ντέλιος Κων/νος                                        

                                                               Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                               Καλλής Χρήστος

                                                               Κυριάκου Ελένη

                                                               Δουμάνη Μαρία                                                               

                                                               Μπακανδρίτσος Κ.        

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 2ο : Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Πολιτιστικό κέντρο Τραγάνας για μόνιμη έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Το Αμερικάνικό Πανεπιστήμιο του Τεννεσί που πραγματοποιεί αρχαιολογικές ανασκαφές στον χώρο «Μήτρου» της Κοινότητας Τραγάνας, με το από 28-7-2021 έγγραφό του, ζητάει την παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Τραγάνας, για την πραγματοποίηση μόνιμης έκθεσης φωτογραφιών και αντιγράφων των  αρχαιολογικών ευρημάτων.
         Το Συμβούλιο της Κοινότητας Τραγάνας του Δήμου Λοκρών με την υπ’αρίθμ. 4/1/2021 απόφασή του, παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση.
         Προτείνω να αποδεχθούμε το αίτημα και να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την παραχώρηση αίθουσας για τον ανωτέρω σκοπό.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά
Η E.Π.Ζ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής, μελέτησε  την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας Τραγάνας του Δήμου Λοκρών, για την πραγματοποίηση μόνιμης έκθεσης φωτογραφικού υλικού και αντιγράφων των ευρημάτων από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή «μήτρου» της Κοινότητας Τραγάνας.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 8/19/2021

.......................................................................................................................................

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Επισυνάπτεται η Απόφαση σε μορφή .doc