ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΔΑ: Ψ3ΞΝΩΛΤ-ΑΤΥ           
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         8/31/2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. ύστερα από την  23918 - 14/10/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΠΕΝΤΕ (5)  σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΠΑΡΟΝΤΑ                      ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές           Καπουκίνης Παναγιώτης                     Καλλής Χρήστος

                                                              Δουμάνη Μαρία                                         Μπακανδρίτσος Κων/νος

                                                              Τζανακάκη Μαρία

                                                               Λουκάς Ανδρέας              

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής:

Με την 11/166/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών ψηφίστηκε ο κανονισμός άρδευσης του Δήμου Λοκρών.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)