ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΔΑ: 6ΕΠΚΩΛΤ-ΜΗ6
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ     9/21/2021

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ύστερα από την  24630 - 13/10/2021  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΕΠΤΑ(7) σε σύνολο ΕΠΤΑ(7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΠΑΡΟΝΤΑ                     ΜΕΛΗ              ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές              Ντέλιος Κων/νος                                         

                                                                 Σωτήρχου Νικόλαος                                  

                                                                Καλλής Χρήστος

                                                                Κυριάκου Ελένη

                                                                Δουμάνη Μαρία                                                              

                                                               Μπακανδρίτσος Κ.        

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Αθ. Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Παραχώρηση πηγής Οσίου Λουκά Αρκίτσας για υδροδότηση Οικισμού Αγίας Αικατερίνης

            Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Η Κα Ματζαβέλα Βασιλική, Πρόεδρος των Οικιστών Αγίας Αικατερίνης Αρκίτσας, με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 24292/11/10/2021 αίτησή της, ζητά να παραχωρηθεί στον Σύλλογο Οικιστών Αγίας Αικατερίνης,  η πηγή του Οσίου Λουκά για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Οικισμού.

          Το Συμβούλιο της Κοινότητας  Αρκίτσας  με την υπ’αρίθμ. 18/2021 απόφασή του, παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση.

          Προτείνω να αποδεχθούμε το αίτημα και να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την παραχώρηση της πηγής προς χρήση στους Οικιστές της Αγίας Αικατερίνης».

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά

Η E.Π.Ζ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής, μελέτησε  την σχετική νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών την παραχώρηση της πηγής του Οσίου Λουκά Αρκίτσας στον Σύλλογο Οικιστών Αγίας Αικατερίνης, για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του Οικισμού.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 9/21/2021

Επισυνάπτεται  η Απόφαση σε μορφή .doc