ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΑΔΑ: 64ΩΚΩΛΤ-6ΩΡ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         9/32/2022

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η  Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την  24440 - 21/10/2022  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 κι αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) ήτοι:

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΡΟΝΤΑ                      ΜΕΛΗ                            ΑΠΟΝΤΑ

    Αθανάσιος Ζεκεντές          Παπανικολάου Μιχ (Αν/κό μέλος)        Καλλής Χρήστος

                                                             Τζανακάκη Μαρία                                           Μπακανδρίτσος Κων/νος

                                                             Λουκάς Ανδρέας                                               Δουμάνη Μαρία       

                                                                                                                                                  Καπουκίνης Παναγιώτης

 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Κων/νος Πέτρου για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης  Αποβλήτων Δήμου Λοκρών.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.4819/2021 :   1. Ως Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ορίζεται το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για τη διαχείριση των ΑΑ, σύμφωνα με τους στόχους του οικείου ΠΕΣΔΑ.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.doc)