ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη, 20-07-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ:16574

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:  Δημητρίου Κωνσταντίνος

                                 Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 678 /2023

Ο Δήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/08-06-2006).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Την αριθ. 52903/26-05-20213(ΑΔΑ: 6ΡΛ646ΜΤΛΚ-Ρ6Ο)Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: « Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων».
  4. Την αριθ. Δ1α./Γ.Π. οικ. 37556/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΟ1465ΦΥΟ-ΚΝΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: « Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».
  5. Το γεγονός ότι το προσωπικό  του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό του  χώρου της  λαϊκής αγοράς την Παρασκευή 21-07-2023 στην Κοινότητα Αταλάντης που αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα.
  6. Την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από την θερμική καταπόνηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η λαϊκή αγορά στην Κοινότητα Αταλάντης την Παρασκευή 21-07-2023 θα διακόψει τη λειτουργία της στις 12:30 προκειμένου να προστατευθεί το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Εξοπλισμού που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό του χώρου αυτού από τη θερμική καταπόνηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εξαιτίας του επερχόμενου καύσωνα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ