ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αταλάντη, 10-06-2023

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ:12841

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1

Τ.Κ.: 35200 – Αταλάντη

Πληροφορίες:   Δημητρίου Κωνσταντίνος

                               Μοδιάτη Βασιλική

Τηλ.: 22330-23707, 22330-22374

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   

Ο Δήμαρχος Λοκρών

              Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 « Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010).
  3. Τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την Πέμπτη 08-06-2023 με επίκεντρο την περιοχή του Εξάρχου Νομού Φθιώτιδας καθώς και τη συνεχιζόμενη μετασεισμική ακολουθία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Εξάρχου δε θα λειτουργήσουν  τη Δευτέρα 12-06-2023 και την Τρίτη 13-06-2023, για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να περιοριστούν τυχόν κίνδυνοι από τη μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ