Έκδοση Απόφασης Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2010 έως και 2019

 

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: 66ΧΚ4653Π8-Ψ1Ρ)