Έκδοση Απόφασης Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 και 2022

 

Επισυνάπτεται η  υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΕΓ74653Π8-Λ3Υ) με την οποία δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για τα έτη 2021 και 2022, κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150), της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύει.

 

Ενστάσεις κατά της ανωτέρω Απόφασης δύναται να υποβληθούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της, στο πεδίο των Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων της ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/), ήτοι έως και την 5η Φεβρουαρίου 2024. Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

 

Κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν.4964/2022 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν.4964/2022, για τις περιπτώσεις που οι υποβληθείσες ενστάσεις αφορούν στα διοικητικά όρια μεταξύ Δημοτικών Κοινοτήτων, αυτές εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν.4964/2022, και βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύει, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι ενστάσεις εξετάζονται από την Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, απόσπασμα της παρούσας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.  Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

 

Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493 (ΦΕΚ Β’ 7569) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 31.12.2023.

Επισυνάπτεται η Απόφαση (.pdf)