Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. i) της παρ. Α3 του άρθ. 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150) και της παρ. 5 του άρθ. 4 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 203), σας κοινοποιούμε το Απόσπασμα της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933/14.03.2023 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον επιμερισμό σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, μόνο για τις περιπτώσεις των σταθμών για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.

 

Δικαιούχοι της πίστωσης, σύμφωνα με το άρθ. 2 της ΚΥΑ, είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του συνημμένου αποσπάσματος, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933 (ΦΕΚ Β’ 1771) Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), ήτοι την 20.03.2023.

 

Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 (παρ. 8, 9, 10, 11 και 12) της ΚΥΑ.

 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων

Τμήμα Αδειοδότησης, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου

Λ. Μεσογείων 119

115 26, Αθήνα

τηλ: 213 1513 461

e-mail: dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr

 

Αναφορικά με το Δήμο Λοκρών το ποσό που αφορά τους κατοίκους της Κοινότητας Μαρτίνου του Δήμου Λοκρών για το έτος 2020 ανέρχεται σε 30.249,65 ευρώ.

 

Επισυνάπτονται:

1)Απόσπασμα_Απόφασης_Επιμερισμού_2020

2)Απόσπασμα_Πινακα_Επιμερισμού_2020