ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                           Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18/9/2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                   Α.Π.: 195384
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφείο Εκλογών Π. Ε. Φθιώτιδας

Ταχ. Δ/νση : Λ. Καλυβίων 2
Ταχ. Κώδικας : 351 32 Λαμία
Πληροφορίες : Φωτούλα Σφήκα
Αρ. τηλεφ. : 22313-52615
E-mail : f.sfika@pste.gov.gr


ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποιποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π. δ. 26/2012 (Α΄ 57) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.4804/2021 (Α΄ 90) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις»
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 74715/11-9-2023 (με αριθμό 987) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023».
5. Τα στοιχεία του εκλογικού σώματος των Δήμων της περιοχής ευθύνης μας.
                                                                                                                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Καθορίζουμε τα Εκλογικά Τμήματα και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Φθιώτιδας, στα οποία θα διενεργηθούν οι εκλογές ανάδειξης των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και τυχόν επαναληπτικές της 15ης Οκτωβρίου 2023, και κατανέμουμε τους εκλογείς σε αυτά, για ψηφοφορία, ως ακολούθως .

 

Επισυνάπτεται η Απόφαση(.pdf)