ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                 Αταλάντη   25 – 6- 2020
                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 9636

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  7/93/2020  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Με την 7/93/2020 απόφαση του Δ.Σ. Λοκρών αποφασίστηκε :

Α) η μείωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθωμάτων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τη κείμενη Νομοθεσία  (Ν. 4690/2020) και

Β) Κάθε επαγγελματίας που ζητά μείωση κατά 40% σε επαγγελματικό του μίσθωμα οφείλει να παρουσιάσει στον εκμισθωτή αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης επιχ/σεων- εργοδοτών που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» βάσει της ΚΥΑ 13031/Δ1.4551 με εκτυπωμένα τα στοιχεία του εκμισθωτή και της δ/νσης του μισθωμένου επαγγελματικού ακινήτου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ