ΑΔΑ: ΨΠ7ΩΩΛΤ-Θ9Ζ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   31-05-2024  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ:  9840

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Κατακύρωση των οριστικών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 241 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λοκρών σε παραγωγούς κι επαγγελματίες πωλητές, καθώς και θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδειών  

 

Ο Αντιδήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύει
 2. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθρου εμπορίου»
 3. Την αρίθμ. 21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980/Β/3-3-2022) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης κι επενδύσεων με θέμα «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού κι επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο», όπως τροποποιήθηκε με την με την αρίθμ. 55332/27-5-2022 (ΦΕΚ 2660/Β/30-5-2022) όμοια.
 4. Την αρίθμ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ925/Β/1-3-2022) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης κι επενδύσεων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, με θέμα «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου»
 5. Την υπ αρίθμ. 1/2024 (ΑΔΑ: 6ΒΔΤΩΛΤ-ΟΦ4) απόφαση Δημάρχου Λοκρών περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 6. Τη υπ’ αρίθμ. 8/54/2023 (ΑΔΑ: 6379ΩΛΤ-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
 7. Την υπ’ αρίθμ. 35303/9-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ58ΟΡ10-Υ5Φ) απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «έλεγχος νομιμότητας της υπ αρίθμ. 5/54/2023 απόφασης Δ.Σ. Λοκρών»
 8. Την αρίθμ. 241 προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο
 9. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος  https://openmarket.mindev.gov.gr
 10. Το υπ αρίθμ. 1/1/2024 πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων
 11. Την υπ αρίθμ. 8660/15-5-2024 (ΑΔΑ: 9ΜΞΠΩΛΤ-Γ57) απόφαση αρμόδιου Αντιδημάρχου Λοκρών «Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 241 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λοκρών σε παραγωγούς κι επαγγελματίες πωλητές, καθώς και θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδειών»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Κατακυρώνουμε τα οριστικά αποτελέσματα της υπ’αρίθμ. Νο 241 προκήρυξης χορήγησης νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο, ως εξής:

 

α/α

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

                ID

      ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ

    ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

  1

 

 Χρυσαφόπουλος

Νικόλαος τ. Κων/νου

          2577

          ΜΕΛΙ

       ΝΑΙ

     35

 

Η απόφαση αυτή, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, θα αναρτηθεί στο  https://openmarket.mindev.gov.gr   και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λοκρών https://dimos-lokron.gov.gr/

 

Εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα παραίτησης από την άδεια ή  / και την θέση που του αναλογεί.

 

Άδειες και θέσεις που παρέμειναν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας χορήγησής τους, επαναπροκηρύσονται εντός τριμήνου  από το πέρας της διαδικασίας για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου.

 

 

 

                                                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                                                 Ανεστόπουλος Ιωάννης

 

Επισυνάπtεται η Απόφαση(.pdf)