ΑΔΑ: 9ΜΞΠΩΛΤ-Γ57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                         Αταλάντη   15-05-2024  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ:  8660

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

            Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αριθμ. 241 προκήρυξης του Δήμου Λοκρών για τη χορήγηση νέων αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λοκρών σε παραγωγούς κι επαγγελματίες πωλητές, καθώς και θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδειών  

 

Ο Αντιδήμαρχος Λοκρών

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθρου εμπορίου»
  3. Την αρίθμ. 21061/25-2-2022 (ΦΕΚ 980/Β/3-3-2022) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης κι επενδύσεων με θέμα «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού κι επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο», όπως τροποποιήθηκε με την με την αρίθμ. 55332/27-5-2022 (ΦΕΚ 2660/Β/30-5-2022) όμοια.
  4. Την αρίθμ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ925/Β/1-3-2022) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης κι επενδύσεων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, με θέμα «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου»
  5.  
  6. Τη υπ’ αρίθμ. 8/54/2023 (ΑΔΑ: 6379ΩΛΤ-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
  7. Την υπ’ αρίθμ. 35303/9-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΓ58ΟΡ10-Υ5Φ) απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «έλεγχος νομιμότητας της υπ αρίθμ. 5/54/2023 απόφασης Δ.Σ. Λοκρών»
  8. Την αρίθμ. 241 προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο
  9. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος  https://openmarket.mindev.gov.gr
  10. Το υπ αρίθμ. 1/1/2024 πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Εγκρίνουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών του με αρίθμ. 1/1/2024 πρακτικού της Γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου κι αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων για τη χορήγηση νέων αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.

Β. Συντάσσουμε τον παρακάτω προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες στην αρίθμ. 241 προκήρυξη ως εξής:

 

α/α

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

                ID

      ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΑΣ

ΠΛΗΡΩΤΗΤΑ

    ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

  1

 

 Χρυσαφόπουλος

Νικόλαος τ. Κων/νου

          2577

          ΜΕΛΙ

       ΝΑΙ

     35

 

Η απόφαση αυτή, για την έκδοση της οποίας θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, θα αναρτηθεί στο  https://openmarket.mindev.gov.gr   και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λοκρών https://dimos-lokron.gov.gr/

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί των ενστάσεων εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

Μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται οριστικός πίνακας δικαιούχων, βάση του οποίου χορηγούνται οι σχετικές άδειες υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης.

 

 

 

                                                                              Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

                                                                                 Ανεστόπουλος Ιωάννης