ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αταλάντη   29– 5- 2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ.: 8027
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606                                                                        

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: 10/102/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Α) Τη μείωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,  Μάιο και Ιούνιο 2020 για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ενώ για τα υπόλοιπα μέχρι και τον Απρίλιο των εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου Λοκρών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ, κατά περίπτωση, υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 Β) Κάθε επαγγελματίας που ζητά μείωση κατά 40% σε επαγγελματικό του μίσθωμα οφείλει να παρουσιάσει στον εκμισθωτή αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης επιχ/σεων- εργοδοτών που υπέβαλε στην «ΕΡΓΑΝΗ» βάσει της ΚΥΑ 13031/Δ1.4551 με εκτυπωμένα τα στοιχεία του εκμισθωτή και της δ/νσης του μισθωμένου επαγγελματικού ακινήτου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ