Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 2/12447/19-05-2021 ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Επισυνάπτονται οι παρακάτω πίνακες:

1) Ονομαστικές καταστάσεις για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς

     101 - ΔΕ Χειριστών
     102 - ΔΕ Ηλεκτρολόγων
     103 - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

2) Απορριπτέων για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς

    101 - ΔΕ Χειριστών
    103 - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

3) Κατάταξης και βαθμολογίας για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς

    101 - ΔΕ Χειριστών
    102 - ΔΕ Ηλεκτρολόγων
    103 - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

4) Επιλογής για τις θέσεις με αντίστοιχους κωδικούς

    101 - ΔΕ Χειριστών
    102 - ΔΕ Ηλεκτρολόγων
    103 - ΥΕ Εργατών Καθαριότητας