ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

TMHMA ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση     : 4ο χλμ. Επαρχιακής Οδού

Λαμίας Στυλίδας

Τ.Κ.               : Μεγάλη Βρύση-35100 Πληροφορίες : Ηλίας Τσαντήλας Τηλέφωνο     : 2231352459

Email            : i.tsantilas@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 01/07/2024

Α. Π.: 146751

 

 ΘΕΜΑ: «Άρση μέτρων στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη της Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω Ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 148/2010 (Φ.Ε.Κ. 241/ τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
 3. Την αριθμ. οικ. 3203/84663/22-6-17 (ΦΕΚ 2201/τΒ/28-6-17) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Τροποποίησης- Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
 4. Την αριθμ.πρωτ.19754/29-01-2024 (ΦΕΚ 867/Τεύχος Β΄/07-02-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας».
 5. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) “περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων”.

β) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) “μέτρα για τη καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων”.

γ) Την με αριθμό 258933/5-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ 1662/τ. Β’/18-8-2008)

 1. Την αριθμ. 45794/29-02-2024 Απόφαση ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας «Ορισμός σφαγείου για σφαγή ζώων από τη ζώνη επιτήρησης»
 2. Την αριθμ. 89353/23-04-2024 Απόφαση ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας «Τροποποίηση της αριθμ. 45794/29-02-2024 Απόφασης με θέμα ορισμό σφαγείου για σφαγή ζώων από τη ζώνη επιτήρησης»
 3. Την αριθμ. 109150/20-05-2024 Απόφαση ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας«Μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός των ορίων της ΠΕ Φθιώτιδας λόγω ευλογιάς»
 4. Την αριθμ. 264366/06-12-2023 της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Φθιώτιδας «Απόφαση λήψης μέτρων στην ΠΕ Φθιώτιδας λόγω μόλυνσης από ευλογιά
 5. Το αριθμ. 1750/388758/18-12-2023 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα «Απαγορευμένες ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα-μετακινήσεις

 

αιγοπροβάτων, νωπού γάλακτος, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών εντός και εκτός απαγορευμένων ζωνών.

 1. Το αριθμ. 559/72796/11-03-2024 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα «Απαγορευμένες Ζώνες λόγω νέας εστίας Ευλογιάς των προβάτων και αιγών στην Ελλάδα-Τροποποίηση της παρ. Α και της παρ. Β της με αριθ. πρωτ. 1750/388758/18.12.2023 εγκυκλίου».
 2. Το αριθμ. 1285/188009/01-07-2024 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα«Άρση των μέτρων στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες των Π.Ε Λέσβου, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Εύβοιας λόγω ευλογιάς των προβάτων και αιγών»

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Αίρουμε τα μέτρα που επιβλήθηκαν με τις παρακάτω Αποφάσεις:

 

 • την αριθμ. 264366/06-12-2023 της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Απόφαση λήψης μέτρων στην Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω μόλυνσης από ευλογιά» (λόγω απουσίας εστίας του νοσήματος από 07- 03-2024).
 • την αριθμ. 45794/29-02-2024 Απόφαση Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Ορισμός σφαγείου για σφαγή ζώων»
 • την αριθμ. 89353/23-04-2024 Απόφαση Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Τροποποίηση της αριθμ.

45794/29-02-2024 Απόφασης με θέμα ορισμό σφαγείου για σφαγή ζώων»

 • την αριθμ. 109150/20-05-2024 Απόφαση Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Φθιώτιδας «Μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς θερινό βοσκότοπο εντός και εκτός των ορίων της ΠΕ Φθιώτιδας λόγω ευλογιάς»

 

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν την πιθανότητα εισόδου νοσημάτων.

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ