Η Ανακοίνωση αφορά στα παρακάτω:

Α. Διάρκεια Κυνηγετικής περιόδου και θηράματα
Β. Ειδικές Ρυθμίσεις
Γ. Γενικές Ρυθμίσεις

Επισυνάπτεται το αρχείο σε μορφή .pdf για την ενημέρωσή σας