Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 11/5/2021
Ημερομηνία παραλαβής: 12/5/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 12/5/2021
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 15/5/2021

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf