Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 12/04/2024
Ημερομηνία παραλαβής: 12/04/2024
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 12/04/2024
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 15/04/2024

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)