Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 13/4/2021
Ημερομηνία παραλαβής: 14/4/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 14/4/2021
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 17/4/2021

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf