Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 17/05/2024
Ημερομηνία παραλαβής: 18/05/2024
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 18/05/2024
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 21/05/2024

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)