Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 18/8/2021
Ημερομηνία παραλαβής: 19/8/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 19/8/2021
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 22/8/2021

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)