Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 22/7/2021
Ημερομηνία παραλαβής: 23/7/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 23/7/2021
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 26/7/2021

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf