Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 25/8/2020
Ημερομηνία παραλαβής: 26/8/2020
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 26/8/2020
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 29/8/2020

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή σε μορφή .pdf