Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 25/8/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 26/8/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 26/8/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 29/8/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)