Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 28/06/2024
Ημερομηνία παραλαβής: 28/06/2024
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 28/06/2024
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 01/07/2024

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)