Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 28/2/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 1/3/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 1/3/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 4/3/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)