Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 28/2/20223
Ημερομηνία παραλαβής: 2/3/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 2/3/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 5/3/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)