Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 28/3/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 29/3/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 29/3/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 2/4/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)