Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 28/4/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 29/4/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 29/4/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 2/5/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)