Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 29/09/2023
Ημερομηνία παραλαβής: 29/09/2023
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 29/09/2023
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 02/10/2023

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)