Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 29/6/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 30/6/2022
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 30/6/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 3/7/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)