Ημερομηνία Δειγματοληψίας: 29/9/2022
Ημερομηνία παραλαβής: 30/9/2021
Ημερομηνία έναρξης αναλύσεων: 30/9/2022
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων: 3/10/2022

Επισυνάπτονται τα αρχεία με τα αποτελέσματα για κάθε περιοχή (.pdf)